+421 907 977 610 (konateľ) / +421 907 049 808 (office/váha) lomondava@lomondava.sk
?>

Produkty

Zoznam produktov a výrobkov našej spoločnosti

Na výrobky spoločnosti LOM ONDAVA s.r.o. sa vzťahujú harmonizované a určené normy. Na základe dodávateľsko-odberateľských vzťahov a sa v spoločnosti uplatňuje harmonizovaná norma: STN EN 13242 a určená norma: STN 72 186 – kameň na murivo a stavebné účely. Našim odberateľom ponúkame prírodné kamenivo, štrkodrvinu, zdroj: drvený materiál – usadená hornina pieskovec. Náš kameň má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, v stavebníctve, v kamenárstve, v záhradkárstve, poľnohospodárstve a iné. Lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

1. Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

Podľa normy EN 13242: 2002 + A1: 2007

2. Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí – na cesty a iné inžinierske stavby

Podľa prílohy ZA EN 13242: 2002 + A1: 2007

Frakcia 0/125

  • prírodné kamenivo, štrkodrvina, zdroj: drvený materiál – usadená hornina pieskovec
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov požívaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
  • podľa prílohy ZA EN 13242: 2002 + A1:2007

Frakcia 0/63

  • prírodné kamenivo, štrkodrvina, zdroj: drvený materiál – usadená hornina pieskovec
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov požívaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
  • využitie ako podklad po dlažbu, na spevnenie plôch
  • podľa prílohy ZA EN 13242: 2002 + A1:2007

Lomový kameň

STN 72 1860

  • prírodný stavebný kameň, zdroj: netriedený materiál nepravidelného tvaru, triedený materiál nepravidelného tvaru, kamenársky neupravený – usadená hornina pieskovec
  • kameň na murivo a stavebné účely
  • stavebný materiál pre stavby vodné, železničné, banské, pozemné a pod., kameň na úpravy vodných tokov, úpravu podloží komunikácii a stavieb a na ďalšie kamenárske spracovanie

Kamenné bloky

Použitie na ďalšie kamenárske spracovanie, napr. výroba kamennej dlažby.