+421 907 977 610 (konateľ) / +421 907 049 808 (office/váha) lomondava@lomondava.sk
?>

Profil spoločnosti LOM ONDAVA s.r.o.

Dovoľte Vám predstaviť našu spoločnosť

LOM ONDAVA s.r.o.

Naša spoločnosť LOM ONDAVA s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameňa, kameniva do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov a zmesí. Spoločnosť sa zaraďuje medzi spracovateľov a dodávateľov prírodného drveného kameniva – pieskovca na východnom Slovensku. Zároveň ponúkame svojim obchodným partnerov prepravné služby nákladnými vozidlami a prenájom stavebných strojov, zariadení a príslušenstva s odbornou obsluhou. Našim cieľom je dosiahnutie najvyššej kvality výrobkov a služieb pre zákazníkov.

Sídlo spoločnosti sa nachádza na Duklianskej ulici č.21 v Bardejove a kameňolom je situovaný v katastrálnom území Vyšný Orlík, približne 29 km od Bardejova.

Geologické hľadisko

Z geologického hľadiska sa ložisko nachádza v západnej časti Ondavskej vrchoviny na západnom svahu Kalinca. Je situované v tzv. flyšovom pásme. Tento komplex je tvorený prevažne pieskovcami a ílovcami, ktoré sú reprezentované makovickými pieskovcami. Tie predstavujú masívne, jemne až hrubozrnné, svetlé, drobové pieskovce hrdzavo-žltej farby.

Hydrogeologické hľadisko

Z hydrogeologického hľadiska je západná strana územia lemovaná potokom Mostovka a naša spoločnosť svojou činnosťou nenarúša brehy tohto vodného toku.

Bezpečnosť

Pri výkone činnosti vykonávanej banským spôsobom dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dohliadame na bezpečnosť prevádzky. Všetci zamestnanci sú vstupne a periodicky školení. Školenie vykonávajú osoby, ktoré majú na to oprávnenie. Vedúci pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov z oblasti banských predpisov, predpisov BOZP, PO a požiadaviek európskych noriem na výrobu a použitie kameniva na stavebné účely.

Súčasnosť

Dobývanie ložiska sa vykonáva povrchovým spôsobom v etážach, s použitím strojných zariadení, vŕtacích a trhacích prác. Úprava kameniva sa vykonáva hydraulickým kladivom, mobilnými drviacimi a triediacimi zariadeniami.

V súčasnosti dodávame svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v rezorte stavebníctva. V posledných dvoch rokoch sme kamenivo vyexpedovali spoločnostiam: