Certifikát zhody systému riadenia výroby
1301 - CPR - 1061

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (Nariadenie o stavebných výrobkov – CPR) sa tento certifikát vzťahuje na savebný výrobok

Certifikát zhody systému riadenia výroby

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem.

Certifikát zhody systému riadenia výroby

Tento certifikát bol prvykrát vydaný dňa 23. marca 2015 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa hormonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavenž ale

Certifikát zhody systému riadenia výroby

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem.

Certifikát zhody systému riadenia výroby

Tento certifikát bol prvykrát vydaný dňa 23. marca 2015 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa hormonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavenž aleb

Certifikáty o overení váhy

Na základe skúšky podľa pracovného postupu SMÚ číslo 05/012/15 meradlo vyhovuje technickým požiadavkám
podľa STN EN 45 501 pre tretiu triedu presnosti

Certifikát o overení – Váha.

Tento certifikát dokumentuje nadväznosť nanárodne etalóny realizujúce jednotky v súlade s Medzinárodnou sústavou jednotiek (SI)

Certifikát o overení – Váha
Certifikát o overení – Váha.
Tento certifikát dokumentuje nadväznosť nanárodne etalóny realizujúce jednotky v súlade s Medzinárodnou sústavou jednotiek (SI)
Certifikát o overení – Váha

Certifikát - Licencia pre medzinárodnú prepravu

Táto licencia oprávňuje držitela pôsobiť v medzinárodnej preprave tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty alebo časti ciest vykonaných v prenájme alebo za úhradu v rámci územia Spoločenstva, a ak je to vhodné za týchto podmienok
Licencia pre medzinárodnú prepravuy
V príprade, že ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, táto licencia platí pre tú čast cesty, ktorá vedie cez územie Spoločenstva
Licencia pre medzinárodnú prepravu (druhá strana)
V členskom štáte nakládky alebo vykládky platí iba po uzavretí potrebnej dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou v súlade s nariadením (ES) č. 1072/2009

Prepravný poriadok

Iné certifikáty

Certifikát zhody systému riadenia výroby
Príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania a súčasne ruší a nahrádza Prílohu 1 certifikátu zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1061 z 15. 10. 2018.
Certifikát zhody systému riadenia výroby
Príloha nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania a súčasne ruší a nahrádza Prílohu 1 certifikátu zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 1061 z 15. 10. 2018.